Dodatki mieszkaniowe

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy;
 2. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);
 3. deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 4. informacja zarządcy dotycząca technicznego wyposażenia lokalu

Zarządca budynku zobowiązany jest do:

 1. podania aktualnego numeru konta bankowego;
 2. podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego;
 3. wypełnienia druku (informacja zarządcy dotycząca technicznego wyposażenia lokalu).

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał i ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu socjalnego lub zamiennego;
 2. rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
 • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;
 • emerytura/renta – decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;
 • alimenty – wyrok sądu i zaświadczenie od komornika, lub oświadczenie w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych;
 • uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
 • umowy zlecenia, umowy o dzieło;
 • pomoc PUP – zaświadczenie z PUP o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 poz. 180 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach.

Inne informacje

Dodatek mieszkaniowy

 • przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu;
 • przysługuje następującym osobom: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 • przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury);
 • przysługuje osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium metrażowe, odpowiednio:
 1. norma dla 1 osoby – 35 m kw.
 2. norma dla 2 osób – 40 m kw.
 3. norma dla 3 osób – 45 m kw.
 4. norma dla 4 osób – 55 m kw.
 5. norma dla 5 osób – 65 m kw.
 6. norma dla 6 osób – 70 m kw.
 7. w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m kw.

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kw.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach, przy ulicy Jana Pawła II 8 tel. 61 29 56 522