RODO

OGÓLNA INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO[1] informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, a w związku z tym, osobie, której dane dotyczą przysługują określone prawa. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 I.          Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, reprezentowany przez Kierownik Karolinę Leszczak, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach 64-550. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 128, e-mail opssr@duszniki.eu

II.          Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą poczty elektronicznej na adres opssr@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.         Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji statutowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie:

– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

– Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

– Art. 9 ust. 2 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora, w przypadku szczególnych kategorii danych,

– Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,

– Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

IV.      Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, w zależności od realizowanego zadania.

V.       Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.      Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VII.       Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g) w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje dodatkowo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: opssr@duszniki.eu

Ważne! Informujemy, że przed realizacją uprawnień będziemy musieli zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

VIII.     Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych

Dane uzyskujemy od osób, których dane dotyczą oraz możemy pozyskiwać od innych podmiotów publicznych, zgodnie z przepisami prawa.

IX.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Informujemy, że co do zasady nie stosujemy podczas przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej RODO

Klauzule informacyjne:

Ogólna Informacja – pobierz

Rodzina 500 – pobierz

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – pobierz

Świadczenia za życiem – pobierz

Świadczenia fundusz alimentacyjny – pobierz

Zespół interdyscyplinarny – pobierz

Świadczenia pomoc społeczna – pobierz

Pomoc społeczna – pobierz

Warsztat terapii zajęciowej – pobierz

Wypłata świadczeń – pobierz

Pracownicy GOPS – pobierz 

Kontrahenci GOPS – pobierz

Kontrahenci GOPS i wykonawcy umów – pobierz

Szkolenia BHP w GOPS – pobierz

Rekrutacja do GOPS – pobierz

Świadczenia rodzinne – pobierz

Serwis społecznościowy WTZ – pobierz

Monitoring – pobierz 

Dobry start – pobierz